Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (14 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kommunrevisorer
Krisledningsnämnden
Kulturnämnden
Lönenämnd Sörmland
Service-och tekniknämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Viadidaktnämnden
Vård-och omsorgsnämnden
Överförmyndare